Northeast Ohio

President: Mr. Ajay Chadda (2015) Ph: 216.544.6505 Email: akchadda@gmail.com

Vice-President: Mr. Ashok Khandelwal Ph: 330.352.3520

Treasurer: Mrs. Veena Bhan Ph: 330.645.6604

Secretary: Mr. Padam Bansal Ph: 330.835.7794

Kavi Sammelan – Photo Gallery