Northeast Ohio

President: Mr. Ajay Chadda (2015)
Ph: 216.544.6505
Email: akchadda@gmail.com

Vice-President: Mr. Ashok Khandelwal
Ph: 330.352.3520

Treasurer: Mrs. Veena Bhan
Ph: 330.645.6604

Secretary: Mr. Padam Bansal
Ph: 330.835.7794